Page 2 - parsanis
P. 2

سیناسراپ یدیشروخ غارچ


        یاهرویییهک زا یراییییسب رد دنراد هک ین ا وارف  یاه یگژیو  رطاخ هب ریذپدیدجت  یاه یژرنا  هزورما

         ،ناریا رد شبات یلااب   ییسناتپ   و ییایفارغج تیعقوم هب هجوت اب . دنا هتفرگ رارق هجوت دروم ناهج

         . ددرگ یم  وییس م روییهک طاقن رثکا رد  نان ی  مطا باق   یژرنا عبنم ناونع هب  یدیییشروخ یژرنا


        . دییشاب  م ی اهلایو و اه غاب ، رباعم و نکاما ییانییشور ی ن   مأت ید ی ییشروخ یژرنا یاهدربراک زا یکی

        یکیرتکیا یژرنا هب لیباتیووتف نپ لی زا هدا تییسا اب یدیییشروخ یژرنا زور یط هک   ا ی   هنوگ هب

               .دریگ یم رارق هدا ت سا دروم یکیرات ماگ نه و ددرگ یم هر یخذ یرتاب لی رد و یدبت
   1   2   3   4   5   6   7