Page 3 - parsanis
P. 3

مهم  رایییسب اه تی اییس نیا تظا ح و لرتنک  روظنم  هب فلتخم یاه ناکم  ییانییشور ی ن   مأت  ًلاومعم

         یژرنا  لاقتنا و دنرادن ییسرتیسد  قرب هکبیش و ینایسر قرب طوطخ هب اه   ناکم  نیا رثکا اما تیسا

         یدییشروخ شبات یاراد اه  ناکم  نیمه ،لاح نیا اب   .دراد هارمه هب  یین   ییلااب هنییه و یراویشد

         یراکهار   ناونع هب ار  یدییشروخ یژرنا زا یریگ هرهب ا  ب ییانیشور ی ن  مأت هک د ن یشاب یم یبیسانم

                        .  دیامن یم ریذپ هیجوت اه تیاس نیا یارب  هفرص هب نورقم و بسانم
   1   2   3   4   5   6   7