Page 4 - parsanis
P. 4

:حرط رصتخم حرش


        هب یهجم ،   دنمیشوه ی   ی د یشروخ   یی انیشور غارچ   ،سینایسراپ ییسدنهم هورگ لاویص م زا یکی

        هب یهجم و اتفف ولط ات ورر نامز زا دیصرد  20   یی انیشور ی ن   مات ت   ی لباق و   یی انیشور رویسنیسیس

        ره .دیشاب ی  م تکرح ماع هب یساپ رد   یی انیشور دیصرد  100 ی  زایس لاعف ی   ی   ارب تکرح رویسنیس


         تیاح رد رتم 3   رطق قادح اب  یی ایضف  یی انیشور ت   ی لباق و دویش ی  م بیص ن رتم 3   ا ترا رد غارچ

         ی  ن   مات ی   ارب . دییشاب یم اراد ار دییصرد  100   یی انییشور روییص رد رتم 6    و دییصرد  20   یی انییشور

        رتم 3   ا ترا هب ی   ی د یشروخ غارچ   ل ی ،رتم 6   یا ی  7   ره ی   ازا هب ی ،  نلاوط ی   طخ ی ر  یسم  یی انیشور

        هنامایس واقم  رگنا ی ب هک هدوب   IP65  درادناتیسا ی   اراد غارچ دوخ و ی  رتاب هبعج و اق .تیسا ن ی زا

         تیس ی ب ات نپ . دیشاب ی ی  م گدنراب و    کاخ و درگ هلمج زا وا تم ی   وج ی ط   اریش ربارب رد   یی انیشور


                    .دوش ی  م تنامض )لاس 2   دودح( ژراشد - ژراش  ک   س ی 700 ی  ات رطاب و لاس
         هورگ رد هدییش هتخاییس و یحارط  دنم ییشوه یدیییشروخ غارچ یاه هنومن زا یکی زا یریواییصت

                                دههم یسودرف هاگهناد –     متسیسویب یسدنهم
   1   2   3   4   5   6   7